Rekisteriselosteet

IT-Palvelu Oy Finland

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

IT-Palvelu Oy Finland (Y-Tunnus 1617490-2)
Yhteystiedot: 
Hämeentie 2
13200 Hämeenlinna 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

IT-Palvelu Oy Finland 
Satu Jauhiainen
Hämeentie 2
13200 Hämeenlinna 
03 619 6000
it-palvelu@it-palvelu.net

3. Rekisterin nimi 

IT-Palvelu Oy Finland asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 
•    Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  
•    Asiakassuhteen hoitaminen 
•    Palveluistamme kertominen 
•    Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 
Yhteystiedot 
•    nimi 
•    osoite 
•    sähköposti 
•    puhelinnumero 

Asiakastiedot 
•    tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

6. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti yhteystiedot kohdassa näkyvään osoitteeseen 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaalta itseltään tapahtumista tai sähköisten välineiden kautta tapahtuneista yhteydenotoista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan IT-Palvelu Oy Finlandin käytössä. IT-Palvelu voi kuitenkin esimerkiksi omassa sähköpostimarkkinoinnissaan ulkoistaa rekisteritietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen infrastruktuuri- ja it-palveluita tai muita palveluita. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. 
Rekisteröity voi poistaa tietonsa markkinointilistaltamme jokaisessa markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja noudattaen huolellisuutta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Rekisterisuojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mahdollisia manuaalisia aineistoja ja tietoja säilytetään lukollisten kaappien sekä muiden turvatoimien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään sähköisesti, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

 

Ota yhteyttä

IT-Palvelu Oy Finland
Hämeentie 2
13200 Hämeenlinna03 619 6000


it-palvelu@it-palvelu.net

  

IT-Palvelu Oy Finland  |  Hämeentie 2, 13200 Hämeenlinna  |  puh. 03 619 6000